regulamin

obowiązujący od dnia  01.07.2016 r

 

Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, działający pod domeną pr@promotorlublin.pl zwany dalej Sklepem Internetowym Promotor prowadzony jest przez

Promotor Jolanta Ślusarska z siedzibą

ul. Lipowa 23/18, 20-020 Lublin, zwany dalej Sprzedawcą.

Wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Miasta Lublin.

NIP: 712-140-78-85  Regon: 060528800

2. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Promotor

II. Opisy produktów

1. Wszelkie informacje o produktach zawarte na stronach Sklepu Internetowego Promotor nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Produkty można przeglądać według kategorii produktów.

III. Ceny

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym Promotor wyrażone są w złotych polskich i stanowią informację wiążącą od chwili złożenia zamówienia.

2. Ceny zawierają podatek VAT w obowiązującej wysokości.

3. Sprzedawca dopuszcza możliwość zastosowania wobec Kupującego upustu cenowego w stosunku do ceny podanej na stronie internetowej. Warunkiem obniżenia ceny jest przelew-przedpłata

IV. Składanie i przyjmowanie zamówień

1. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego Promotor. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oferty zawarcia umowy.

2. Składając zamówienie, Kupujący dokonuje wyboru towaru, sposobu płatności oraz sposobu dostawy.

3. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) Kupującego. O odmowie przyjęcia zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od złożenia zamówienia przez Kupującego, z zastrzeżeniem postanowienia punktu IV ust. 7 Regulaminu) poinformuje Kupującego. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (takich jak błąd systemu komputerowego, brak dostępności produktu) wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem byłoby niemożliwe lub znacznie utrudnione.

4. Sprzedawca informuje Kupującego o przyjęciu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Z zastrzeżeniem postanowienia punktu IV ust. 7 Regulaminu, potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.

5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Sklepu Internetowego Promotor realizowane są według kolejności ich składania.

7. W wypadku, gdy towar jest niedostępny w dacie złożenia zamówienia, Sprzedawca dopuszcza możliwość jego sprowadzenia na Specjalne Zamówienie Kupującego. W takim wypadku Sprzedawca przed wysłaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia ustala z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej indywidualne warunki sprzedaży.

8. Przy realizacji każdego zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę VAT, przy czym w wypadku, gdy Kupującym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, wystawienie faktury VAT następuje na żądanie Kupującego. W wypadku, gdy Sprzedawca nie wystawia faktury VAT, sprzedaż dokumentowana jest poprzez wystawienie paragonu.

V. Czas realizacji zamówienia

1. Na czas realizacji zamówienia składa się czas realizacji zamówienia przez obsługę Sklepu Internetowego Promotor i czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską FedEx.

2. Czas realizacji zamówienia przez obsługę Sklepu Internetowego Promotor zależy od rodzaju towaru i wynosi 1 – 7 dni roboczych.

3. Czas dostarczenia przesyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez FedEx wynosi 1 – 3 dni roboczych.

VI. Sposoby płatności

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Kupujący uprawniony jest do wyboru jednego z następujących sposobów płatności:

a) płatność gotówką przy odbiorze towaru (płatność odbiera kurier w momencie dostarczenia zamówionego towaru lub – w razie odbioru towaru przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy

b) płatność przelewem bankowym w terminie 7 dni (na podstawie wystawionej wcześniej Faktury Proforma). Sprzedawca wysyła towar po otrzymaniu przelewu. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy podany został w punkcie XII niniejszego Regulaminu.

VII. Dostawa

1. Dostawa następuje za pośrednictwem przewoźnika firmy kurierskiej Fedex lub Poczta Polska kupujący może również odebrać towar w siedzibie Sprzedawcy.

2. Dostawa dokonywana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Koszt przesyłki towaru do Kupującego obciąża Kupującego, jednakże w przypadku jeśli wartość zamówienia przekracza 500,00 zł brutto, koszt przesyłki pokrywa Sprzedawca.

4. W wypadku, gdy koszt przesyłki obciąża Kupującego, koszt ten wynosi:

- przelew (przedpłata) 16.00 zł

- za pobraniem 20.00 zł

Alternatywnie koszt przesyłki do 2 kg za pośrednictwem Poczty Polskiej Paczka48

- koszt przelew (przedpłata) 16.00 zł

- koszt za pobraniem 20.00 zł

5. Informacja o kosztach przesyłki udostępniana jest Kupującemu przed złożeniem zamówienia.

6. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad.

VIII. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

1. Kupującemu, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący, będący konsumentem, wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, będącego konsumentem, weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący, będący konsumentem, musi poinformować Sprzedawcę Promotor Jolanta Ślusarska ul. Lipowa 23/18, 20-020 Lublin. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego pocztą.

4. W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny w najniższej części regulaminu. Formularz nie jest dokumentem aktywnym i nie umożliwia przesłania oświadczenia przez stronę internetową. W celu skorzystania z formularza konieczne jest jego wydrukowanie, uzupełnienie i przesłanie do Sprzedawcy.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący, będący konsumentem, wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu, będącemu konsumentem, wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie Kupujący poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Zakupioną rzecz Kupujący powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. Kupujący jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 200 PLN netto, w zależności od wagi i gabarytów towarów.

9. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11. Przedstawione wyżej warunki zwrotu towaru i odstąpienia od umowy nie dotyczą Kupujących, niebędących konsumentami.

IX. Reklamacja towaru

1. Reklamacje należy składać na piśmie na adres Sprzedawcy

Promotor Jolanta Ślusarska ul. Lipowa 23/18, 20-020 Lublin.

(jeśli został Kupującemu wydany) oraz opisać, na czym polega wadliwość towaru, kiedy została stwierdzona, a nadto sprecyzować swoje żądania względem Sprzedawcy oraz umożliwić Sprzedawcy zbadanie towaru poprzez jego przesłanie na koszt Sprzedawcy na adres: Promotor Jolanta Ślusarska ul. Lipowa 23/18, 20-020 Lublin. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupującemu przysługują wobec Sprzedawcy uprawnienia z tytułu rękojmi, obejmujące żądanie naprawy towaru, wymiany towaru, obniżenia ceny oraz uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach szczegółowo określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.

4. Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty udostępnienia towaru w sposób umożliwiający jego zbadanie, ustosunkuje się do reklamacji.

5. Jeżeli towary objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora, szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez gwaranta, o czym Kupujący jest informowany na stronie internetowej przy opisie danego produktu. Kupujący może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

X. Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym promotor Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie i przekazywanie innym podmiotom w celu niezbędnym do realizacji umowy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy Promotor.

2. Dane zbierane są w celu i w zakresie związanym z realizacją umowy, w tym realizacją dostawy i ewentualnego postępowania reklamacyjnego.

3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

4. Dane osobowe są przechowywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

5. Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści jego danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

XI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu Internetowego Promotor, przy czym zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia, chyba, że Kupujący po niezwłocznym zawiadomieniu go przez Sprzedawcę o wprowadzonych zmianach, wyrazi na nie zgodę.

XII. Dane kontaktowe

Promotor  Jolanta Ślusarska

ul. Lipowa 23/18 20-020 Lublin

tel. kom. 602630736

e-mail: pr@promotorlublin.pl

NIP: 712-140-78-85  Regon: 060528800

Konto bankowe: Pekao S.A.

66 1950 0001 2006 6759 1845 0001

 

 

 

 

 

Regulamin obowiązujący do dnia  01.07.2016 r

Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, działający pod domeną pr@promotorlublin.pl zwany dalej Sklepem Internetowym Promotor prowadzony jest przez Promotor s.c J.Ślusarska M.Ślusarski z siedzibą

ul. Lipowa 23/18, 20-020 Lublin, zwany dalej Sprzedawcą.

Wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Miasta Lublin.

NIP: 946-19-57-410 Regon: 430848579

2. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Promotor

II. Opisy produktów

1. Wszelkie informacje o produktach zawarte na stronach Sklepu Internetowego Promotor nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Produkty można przeglądać według kategorii produktów.

III. Ceny

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym Promotor wyrażone są w złotych polskich i stanowią informację wiążącą od chwili złożenia zamówienia.

2. Ceny zawierają podatek VAT w obowiązującej wysokości.

3. Sprzedawca dopuszcza możliwość zastosowania wobec Kupującego upustu cenowego w stosunku do ceny podanej na stronie internetowej. Warunkiem obniżenia ceny jest przelew-przedpłata

IV. Składanie i przyjmowanie zamówień

1. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego Promotor. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oferty zawarcia umowy.

2. Składając zamówienie, Kupujący dokonuje wyboru towaru, sposobu płatności oraz sposobu dostawy.

3. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) Kupującego. O odmowie przyjęcia zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od złożenia zamówienia przez Kupującego, z zastrzeżeniem postanowienia punktu IV ust. 7 Regulaminu) poinformuje Kupującego. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (takich jak błąd systemu komputerowego, brak dostępności produktu) wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem byłoby niemożliwe lub znacznie utrudnione.

4. Sprzedawca informuje Kupującego o przyjęciu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Z zastrzeżeniem postanowienia punktu IV ust. 7 Regulaminu, potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.

5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Sklepu Internetowego Promotor realizowane są według kolejności ich składania.

7. W wypadku, gdy towar jest niedostępny w dacie złożenia zamówienia, Sprzedawca dopuszcza możliwość jego sprowadzenia na Specjalne Zamówienie Kupującego. W takim wypadku Sprzedawca przed wysłaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia ustala z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej indywidualne warunki sprzedaży.

8. Przy realizacji każdego zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę VAT, przy czym w wypadku, gdy Kupującym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, wystawienie faktury VAT następuje na żądanie Kupującego. W wypadku, gdy Sprzedawca nie wystawia faktury VAT, sprzedaż dokumentowana jest poprzez wystawienie paragonu.

V. Czas realizacji zamówienia

1. Na czas realizacji zamówienia składa się czas realizacji zamówienia przez obsługę Sklepu Internetowego Promotor i czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską FedEx.

2. Czas realizacji zamówienia przez obsługę Sklepu Internetowego Promotor zależy od rodzaju towaru i wynosi 1 – 7 dni roboczych.

3. Czas dostarczenia przesyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez FedEx wynosi 1 – 3 dni roboczych.

VI. Sposoby płatności

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Kupujący uprawniony jest do wyboru jednego z następujących sposobów płatności:

a) płatność gotówką przy odbiorze towaru (płatność odbiera kurier w momencie dostarczenia zamówionego towaru lub – w razie odbioru towaru przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy

b) płatność przelewem bankowym w terminie 7 dni (na podstawie wystawionej wcześniej Faktury Proforma). Sprzedawca wysyła towar po otrzymaniu przelewu. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy podany został w punkcie XII niniejszego Regulaminu.

VII. Dostawa

1. Dostawa następuje za pośrednictwem przewoźnika firmy kurierskiej Fedex lub Poczta Polska kupujący może również odebrać towar w siedzibie Sprzedawcy.

2. Dostawa dokonywana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Koszt przesyłki towaru do Kupującego obciąża Kupującego, jednakże w przypadku jeśli wartość zamówienia przekracza 500,00 zł brutto, koszt przesyłki pokrywa Sprzedawca.

4. W wypadku, gdy koszt przesyłki obciąża Kupującego, koszt ten wynosi:

- przelew (przedpłata) 16.00 zł

- za pobraniem 19.50 zł

Alternatywnie koszt przesyłki do 5 kg za pośrednictwem Poczty Polskiej Paczka48

- koszt przelew (przedpłata) 14.00 zł

- koszt za pobraniem 17.50 zł

5. Informacja o kosztach przesyłki udostępniana jest Kupującemu przed złożeniem zamówienia.

6. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad.

VIII. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

1. Kupującemu, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący, będący konsumentem, wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, będącego konsumentem, weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący, będący konsumentem, musi poinformować Sprzedawcę Promotor s.c J.Ślusarska M.Ślusarski ul. Lipowa 23/18, 20-020 Lublin. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego pocztą.

4. W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny w najniższej części regulaminu. Formularz nie jest dokumentem aktywnym i nie umożliwia przesłania oświadczenia przez stronę internetową. W celu skorzystania z formularza konieczne jest jego wydrukowanie, uzupełnienie i przesłanie do Sprzedawcy.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący, będący konsumentem, wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu, będącemu konsumentem, wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie Kupujący poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Zakupioną rzecz Kupujący powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. Kupujący jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 200 PLN netto, w zależności od wagi i gabarytów towarów.

9. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11. Przedstawione wyżej warunki zwrotu towaru i odstąpienia od umowy nie dotyczą Kupujących, niebędących konsumentami.

IX. Reklamacja towaru

1. Reklamacje należy składać na piśmie na adres Sprzedawcy

Promotor s.c J.Ślusarska M.Ślusarski ul. Lipowa 23/18, 20-020 Lublin.

(jeśli został Kupującemu wydany) oraz opisać, na czym polega wadliwość towaru, kiedy została stwierdzona, a nadto sprecyzować swoje żądania względem Sprzedawcy oraz umożliwić Sprzedawcy zbadanie towaru poprzez jego przesłanie na koszt Sprzedawcy na adres: Promotor s.c J.Ślusarska M.Ślusarski ul. Lipowa 23/18, 20-020 Lublin. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupującemu przysługują wobec Sprzedawcy uprawnienia z tytułu rękojmi, obejmujące żądanie naprawy towaru, wymiany towaru, obniżenia ceny oraz uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach szczegółowo określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.

4. Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty udostępnienia towaru w sposób umożliwiający jego zbadanie, ustosunkuje się do reklamacji.

5. Jeżeli towary objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora, szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez gwaranta, o czym Kupujący jest informowany na stronie internetowej przy opisie danego produktu. Kupujący może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

X. Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym promotor Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie i przekazywanie innym podmiotom w celu niezbędnym do realizacji umowy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy Promotor.

2. Dane zbierane są w celu i w zakresie związanym z realizacją umowy, w tym realizacją dostawy i ewentualnego postępowania reklamacyjnego.

3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

4. Dane osobowe są przechowywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

5. Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści jego danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

XI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu Internetowego Promotor, przy czym zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia, chyba, że Kupujący po niezwłocznym zawiadomieniu go przez Sprzedawcę o wprowadzonych zmianach, wyrazi na nie zgodę.

XII. Dane kontaktowe

Promotor s.c J.Ślusarska M.Ślusarski

ul. Lipowa 23/18 20-020 Lublin

tel. kom. 602630736

e-mail: pr@promotorlublin.pl

NIP: 946-19-57-410 Regon: 430848579

 

 


Regulamin zakupów

1. E-sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet, oraz w siedzibie firmy po uprzednim otrzymaniu zamówienia.

Sprzedawcą jest:

Promotor Jolanta Ślusarska

ul. Lipowa 23/18

20-020 Lublin

tel. kom. 602630736

e-mail: pr@promotorlublin.pl

NIP: 712-140-78-85 Regon: 060528800

Konto bankowe: Idea Bank SA

 

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą:

Urząd Miasta Lublin

2. Sposób zamawiania towarów: e-sklep, e-mail, telefon, osobiście w siedzibie Sprzedającego

3. Na czas oczekiwania na przesyłkę składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia paczki

4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio

- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – do 2 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto bankowe Sprzedającego

- w przypadku płatności za pobraniem – do 3 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia

5. Przewidywany czas dostawy wynosi do 2 dni w przypadku wysyłki firmą kurierską.

6. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie Sprzedającego.

7. W sytuacji niedostępności towaru Kupujący jest informowany o przewidywanym terminie realizacji transakcji. Kupującemu przysługuje prawo do zmiany zamawianego towaru lub anulowania zamówienia.

8. Istnieją następujące formy płatności:

- za pobraniem - zapłata następuje przy odbiorze przesyłki

- przelew (przedpłata) na rachunek bankowy Sprzedającego. Kupującemu udzielany jest rabat cenowy 5% od wartości zamówionych produktów.

- gotówka w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego

9. Zamówione towary na terenie Polski wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx.

Koszty dostawy wynoszą:

- przelew (przedpłata) 16.00 zł

- za pobraniem 20.00 zł

Alternatywnie przesyłki do 5 kg wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej Paczka48

- koszt przelew (przedpłata) 15.50 zł

- koszt za pobraniem 19.50 zł

10. W przypadku, gdy wartość zamówionych produktów przekracza kwotę 500.00 zł. brutto koszty wysyłki towaru pokrywa Sprzedający.

11. Podstawę reklamacji z tytułu uszkodzeń mechanicznych przedmiotu realizowanego zamówienia stanowi protokół reklamacyjny sporządzony wspólnie z pracownikiem firmy dostarczającej przesyłkę w chwili jej odbioru.
12. Uwzględnienie reklamacji wymaga dołączenia dowodu zakupu towaru oraz opisu przyczyny reklamacji. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.
13. Na produkty zakupione w e-sklepie wystawiane są faktury VAT.

14. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto podawana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

15. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

16. Sklep internetowy e-sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 marca 1997 roku o ochronie danych osobowych.

17. W sprawach nie uregulowanych regulaminem e-sklepu obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane w miejscu właściwym dla siedziby właściciela e-sklepu.

18. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.